Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE nr 10/2015

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 30 stycznia 2015 roku

 

w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Kruklankach 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z § 102  ust. 1 Statutu  Gminy Kruklanki, przyjętego uchwałą Nr XII/92/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18 kwietnia 2008 r.(Dz.Urz.Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Kruklankach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy Kruklanki.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie :

  • Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach.
  • Zarządzenie Nr 59/11 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie   zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach.
  • Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 maja 2014r. w sprawie   zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r..

 

                                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                                                 Bartłomiej Kłoczko

Załączniki: