Regulamin naboru

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kruklankach

                                           ZARZĄDZENIE Nr 52/2016
                                            Wójta Gminy Kruklanki
                                           z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Kruklankach


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn.
Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (t.jedn. Dz.U.z 2016 r., poz. 902), zarządzam co następuje:
                                                            § 1.
Ustalam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kruklankach,
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
                                                            § 2.
Regulamin o którym mowa w § 1 ma zastosowanie do naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz naboru na wolne stanowiska kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
                                                            § 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1 września 2009 r., w sprawie
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kruklankach.
                                                           § 4.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
                                                           § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      Wójt Gminy Kruklanki
                                                                                       /-/ Bartłomiej Kłoczko