Petycje rozpatrzone

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016

Kruklanki, 07 czerwca 2017 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku  2016

 

            Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, informuje się, że w roku 2016 do Urzędu Gminy w Kruklankach wpłynęło łącznie 5 petycji, skierowanych do Wójta Gminy Kruklanki – Kierownika Urzędu. 

PRZEDMIOT I SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI:

– Petycja o utworzenie „Biblioteczki samorządowca”, przydatnej pracownikom urzędu do podnoszenia ich kwalifikacji. Poinformowano o innych, stosowanych w urzędzie formach dbania    o rozwój kompetencji pracowników.

– Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej. Pracownicy zostali zobowiązani do analizy problematyki objętej petycją.

–  Petycja w przedmiocie dokonania oceny jakości publikowanych danych w BIP, oraz utworzenia zakładki „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej”. Dokonano oceny oraz utworzono w/w zakładkę.
 – Petycja w sprawie utworzenia w serwisie informacyjnym gminy (serwis WWW) zakładki „Czyste powietrze”. Poinformowano o trwajacym procesie przebudowy strony i możliwości zamieszczenia w niej takiej zakładki. Ponadto, powiadomiono o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kruklanki na lata 2016-2020, którego głównym celem jest długoterminowa poprawa jakości powietrza w tym, redukcja CO2 o 20%  do roku 2020.

–  Petycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu, banera i linku do strony: http://komasowani.pl  prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów. Postanowiono nie uwzględniać żądania zawartego w petycji, z uwagi na brak postępowań scaleniowych na terenie gminy.

Po udzielonej odpowiedzi wnioskodawca podtrzymał petycję. Udzielono odpowiedzi o zamieszczeniu banera na stronie Gminy Kruklanki.

 

 

Sporządziła: B.G.

Załączniki: